foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Головне меню

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Протидія булінгу

Харчування

 Мінеральні ре­чо­ви­ни необхідні організму так са­мо, як і вітаміни. Більш то­го, ба­га­то вітамінів ви­ко­ну­ють свою роль в обміні ре­чо­вин в тісній взаємодії з ти­ми або іншими мінеральними еле­мен­та­ми.

Їх прий­ня­то розділяти на мікро- та мак­ро­е­ле­мен­ти, за­леж­но від вмісту в організмі і про­дук­тах хар­чу­ван­ня. По­тре­ба лю­ди­ни у мікроелементах: залізо, мідь, цинк, ко­бальт - над­з­ви­чай­но ма­ла, во­на вимірюється ти­сяч­ни­ми част­ка­ми гра­ма. По­тре­ба в мак­ро­е­ле­мен­тах: натрій калію, кальцію, фос­фор, магній - більша: від со­тень міліграмів до декількох грамів.

Тим не менш, як пра­ви­ло, мінеральних ре­чо­вин хронічно не вистачає, а це ве­де до ви­ник­нен­ня різних за­хво­рю­вань. Внаслідок нестачі кальцію в поєднанні з дефіцитом вітаміну D, С і гру­пи В збільшується не­без­пе­ка роз­вит­ку рахіту у дітей, порушується фор­му­ван­ня кісток і зубів, підвищується ри­зик ви­ник­нен­ня сер­це­во-су­дин­них і де­я­ких онкологічних за­хво­рю­вань.

Кальцій регулює життєдіяльність клітин, бе­ре участь у про­це­сах згор­тан­ня крові, м'язо­вих ско­ро­чен­нях, без ньо­го не­мож­ли­во здійснення про- цесів, в яких бе­ре участь ряд гормонів.

По­тре­ба в кальцію дітей пер­шо­го ро­ку жит­тя складає 400-600 мг, дітей від 1 ро­ку до 7 років - 800-1000 мг, від 7 до 17 років - 1100-1200 мг, дорослої лю­ди­ни - 800 мг у до­бу.

Найважливіше дже­ре­ло цьо­го мінералу мо­ло­ко і молочні про­дук­ти. 0,5-0,7 л ко­ров'ячо­го мо­ло­ка повністю за­без­пе­чу­ють до­бо­ву по­тре­бу ди­тя­чо­го організму в кальції.

Для оп­ти­маль­но­го засвоєння кальцію необхідно поєднання йо­го з вітамінами D, В2, В6, В12, аскорбіновою кис­ло­тою.

Магній і кальцій, вхо­дить до скла­ду мінерального ком­по­нен­та кісткової тка­ни­ни, бе­ре участь в ба­гать­ох про­це­сах обміну ре­чо­вин. Фер­мен­ти, що містять магній, відіграють важ­ли­ву роль у забезпеченні організму енергією, в перенесенні життєвоваж­ли­вих ре­чо­вин че­рез клітинні обо­лон­ки, синтезі білків і нуклеїнових кис­лот.

По­тре­ба дорослої лю­ди­ни в магнію ста­но­вить 400 мг на до­бу. В період вагітності і го­ду­ван­ня ди­ти­ни грудь­ми во­на збільшується до 450 мг. Вміст магнію в ос­нов­них про­дук­тах хар­чу­ван­ня до­сить ве­ли­ка. Особ­ли­во багаті ним про­дук­ти рос­лин­но­го по­ход­жен­ня: во­ни за­без­пе­чу­ють необхідну кількість магнію, що над­хо­дить в організм із їжею. Пев­ну кількість магнію над­хо­дить в організм із пит­ною во­дою.

Але оскільки наш раціон час­то не містить достатньої кількості овочів, ми не зав­ж­ди отримуємо необхідну кількість магнію. Це при­зво­дить до депресії, апатії, швидкої стомлюваності, м'язової слабкості, схильності до су­дом лит­ко­вих м'язів. Внаслідок три­ва­ло­го дефіциту магнію посилюється відкладення со­лей кальцію в стінках кро­во­нос­них су­дин, нир­ках, погіршується діяльність сер­це­во­го м'яза.

 У дітей пер­ших років жит­тя са­ме брак магнію, який нерідко обу­мов­ле­ний по­ру­шен­ням діяльності ки­шеч­ни­ка, мо­же бу­ти при­чи­ною рахіту, не під- дається лікуванню вітаміном D.

Ду­же важ­ли­вий для людсь­ко­го організму і та­кий мікроелемент, як залізо. Бу­ду­чи скла­до­вою час­ти­ною гемоглобіну, залізо бере участь у про­це­сах кро­вотво­рен­ня і пе­ре­не­сен­ня кис­ню з ле­гень до тка­нин організму. Без ньо­го не­мож­ли­вий нор­маль­ний перебіг про­це­су біологічного окис­лен­ня, що забезпечує організм енергією.

Рекомендовані нор­ми до­бо­во­го спо­жи­ван­ня мак­ро- і мікроелементів для дітей і підлітків

Діти 1-6 років:

 • Кальцій, мг 400-900

 • Фос­фор, мг 300-1350

 • Магній, мг 55-250

 • Залізо, мг чол. 4-10

 • Залізо, мг жін. 4-10

 • Цинк, мг 3-8

 • Йод, мг 40-70


Підлітки 7-17 років:

 • Кальцій, мг 1000-1200

 • Фос­фор, мг 1500-1800

 • Магній, мг 250-300

 • Залізо, мг чол. 12-15

 • Залізо, мг жін. 12-18

 • Цинк, 10-15 мг

 • Йод, мг 80-130

Ремонт квартир Частные Мастера

Honda Accord одиннадцатого поколения - https://honda-accord.com

Недвижимость, как правильно выбрать comintour.net

Copyright © 2024 Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Rights Reserved.